top of page

РАЗШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА УЛИЦИ В ГР. ПРАВЕЦ

Проекта е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Строителните работи обхващат изпълнение на основа и полагане на пътна настилка. При всички подходи за жилищни сгради бордюрите и тротоарите са понижени. Проектните нива на настилката са близки до съществуващите, поради което е извършено фрезоване на почти всички участъци и полагане на два пласта асфалт – плътен и неплътен. Извършено е отстраняване на горния пласт напукана настилка и полагане на новите пластове върху обработена с битумна емулсия повърхност. Квадратура на обекта: бордюри  – 3 192 м.л., тротоари –  4 998 м², асфалтови настилки – 21 828 м².

bottom of page