top of page

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ВИК МРЕЖА НА ГР. ОРЯХОВО - ПЪРВИ ЕТАП

Работният проект за реконструкция на част от ВиК мрежата на гр. Оряхово се явява начален етап на реализацията на дейности по водния цикъл на града чрез реконструкция и подмяна на главни и второстепенни клонове от водопроводната и канализационна мрежа. Трите етапа от изпълнението, могат да функционират самостоятелно след реализирането си. Цели се подобряване на експлоатационното състояние на ВиК мрежата, намаляване броя на авариите и течове, подобряване равнището на предоставяната ВиК услуга и не на последно място – елиминиране на предпоставки и причини за овлажняване на льосовите породи почви в района предизвикващи свлачищни процеси. Изпълнени са проектиране и последващо изграждане на разделна канализационна система – две отделни, самостоятелни тръби за битово-фекални и дъждовни води в общо траншейно легло и съпътстващ уличен водопровод в обхвата на предвидените за изграждане канализационни клонове. След полагане на новите тръбни участъци на ВиК мрежата, уличните и тротоарни настилки са възстановени в зоната на строителството.

bottom of page