top of page

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ В ОБЩИНА БУРГАС,Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ

Дейностите по 4-годишния договор обхващат изпълнение на строителство, ремонт и поддържане на общинските пътища с техните съоръжения на територията на административен център „Възраждане” в Община Бургас, обхващаш кварталите Меден Рудник, Победа, Акации, Горно Езерово и м.с. Върли бряг. Основна цел на проекта е да се постигне повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване. Акцентите в обхвата на договора са свързани с цялостна нова концепция за организация на мобилността, включително промяна в организацията на движение, както и създаване на единен облик на градската среда: рехабилитация на главни и локални улични платна, тротоарни настилки, дъждоприемни шахти, обособяване на велосипедни алеи, места за паркиране, осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност, нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, мерки за управление на отпадъците.

bottom of page